• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
Webshop HeartofArt Gallery Ootmarsum 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 -Conformiteit en garantie 
Artikel 11 -Levering en uitvoering 
Artikel 12 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 13 -Betaling 
Artikel 14 -Klachtenregeling 
Artikel 15 -Geschillen 
Artikel 16 -Aanvullende of afwijkende bepalingen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de 
consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Dag: kalenderdag; 
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 
diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie 
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en 
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand; 
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een 
consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
consumenten aanbiedt; 
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten 
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand; 
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen. 
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer: 
• HeartofArt Gallery 
• Vestigingsadres: Oostwal 12, 
• 7631 EJ Ootmarsum 
• Telefoonnummer: + 31 541 299 860 
. E-mailadres: info@heartofart.gallery 
• KvK - nummer: 63759438 
• Btw-identificatienummer: NL127608783B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot 
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, z 
al voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 
mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing 
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de 
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het 
overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door 
een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar 
de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, 
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of 
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door 
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een 
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen 
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding 
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte 
kleuren van de producten. 
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van verzending; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs 
garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de 
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere 
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de 
consument te raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader 
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - 
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voor behoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 
overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passen de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een 
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd 
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of 
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen 
op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op 
de eerste levering. 
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende 
beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na 
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan 
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, 
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele 
staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. 
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 
14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken 
dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt 
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te 
sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld 
door middel van een bewijs van verzending. 
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt 
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft 
teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer 
dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is 
wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs 
van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals 
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer 
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer 
geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio - en video - opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft 
verbroken. 
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

Artikel 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in 
btw - tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op 
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk 
– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet 
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het 
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de 
ondernemer kan doen gelden. 
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de 
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de 
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De 
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten 
voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van 
het gebruik of de toepassing van de producten. 
5. De garantie geldt niet indien: 

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft 
laten repareren en/of bewerken; 
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig 
worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op 
de verpakking behandeld zijn; 
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft 
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening 
van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, 
tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt 
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele 
schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend 
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen 
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde op 
zeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of 
vernieuwd voor een bepaalde duur. 
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag - nieuws - en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden 
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde 
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten 
hoogste één maand. 
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de 
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een 
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot 
het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag - , nieuws - en weekbladen en tijdschriften. 
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag - , nieuws 
- en weekbladen en tijdschriften (proef - of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend 
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef - of kennismakingsperiode. 

Duur 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 
verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen 
te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 
1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de 
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
aan de ondernemer te melden. 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer 
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 
redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de 
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk 
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft 
geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst 
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is 
voor de geschillenregeling. 
5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden 
tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog 
niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door 
Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als 
consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze 
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de 
betreffende commissie. 
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk 
anders aangeeft. 
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar 
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument 
woonachtig is in het buitenland. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze 
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)